ΑΡΧΙΚΗ

Λογιστικές Υπηρεσίες
• Σύνταξη καταστατικών & τροποποίηση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.)
• Ίδρυση και οργάνωση επιχειρήσεων
• Θεώρηση βιβλίων & στοιχείων
• Ενημέρωση & τήρηση βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄κατηγορίαςΠερισσότερα
Φορολογικές Υπηρεσίες
• Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Intrastat, Listing
• Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων
• Σύνταξη & υπογραφή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων – ισολογισμούΠερισσότερα
Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
• Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
• Συμπλήρωση & υποβολή εντύπων προσλήψεων – αποχωρήσεων
• Υποβολή εντύπων σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., ασφαλιστικούς οργανισμούς ή ηλεκτρονικάΠερισσότερα